Tato webová stránka používá cookies
Naše webové stránky využívají cookies. Tyto soubory obsahují různé informace, které se ukládají ve vašem prohlížeči při návštěvě webové stránky.

Používáme následující typy cookies:
Funkční - Zajišťují základní funčnost webu, jako například nákupní košík. Tyto cookies jsou ze zákona povolené vždy.
Analytické a konverzní - Poskytují nám statistiky webu (anylytické) a vyhodnocují úspěšnost naší práce (konverzní).
Marketingové - Jsou používány pro sledování zájmu návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele.

Detaily o zpracování osobních údajů si můžete přečíst v zásadách ochrany osobních údajů.
ČistímeSiZuby.cz menu
O násO zubechVše o nákupuSpolupracujemeKontakty
Nákupní košík0 Kč
Přihlásit
O násO zubechVše o nákupuSpolupracujemeKontakty
ČistímeSiZuby.czE-shopVše o nákupuObchodní podmínky
Vše o nákupu

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné v internetovém obchodě www.cistimesizuby.cz.
Provozovatel: CistimeSiZuby s.r.o. Jestřebická 639/ 3, 181 00 Praha 8, IČO: 178 11 686 DIČ: CZ17811686 Zapsáno Městským soudem v Praze oddíl C, složka 377150

 

I. Úvodní ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou kupující osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, CistimeSiZuby s.r.o. Jestřebická 639/ 3, 181 00 Praha 8, IČO: 178 11 686 DIČ: CZ17811686 Zapsáno Městským soudem v Praze oddíl C, složka 377150. (Dále jen prodávající“)
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.cistimesizuby.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.cistimesizuby.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 


II. Zákaznický účet

 

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. V účtu nalezne kupující historii svých objednávek vč. daňových dokladů. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.


5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.


6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží uvedených včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které jsou platné při doručováno v rámci území České republiky.


3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 1. objednávané zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

4. Před zasláním objednávky má kupující povinnost zkontrolovat správnost údajů, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Prodávající automaticky obratem po obdržení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

8. Po uzavření kupní smlouvy jsou smluvní strany vázány obsahem vzájemných práv a povinností ze smlouvy. Kupující může smlouvu měnit úpravou své objednávky ve webovém rozhraní, nebo po telefonické, či písemné domluvě s prodávajícím a to do doby expedice objednávky. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy navrženou kupujícím, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího.

 


IV. Cena zboží a platební podmínky


1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo č. 1132504010/3030 vedený u společnosti AIR BANK s příslušným variabilním symbolem
 • 2. bezhotovostně platební kartou
 • 3. odložená platba o 30 dní , nebo rozdělení platby na třetiny - Skip Pay. Využitím služby souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay. Více o zpracování osobních údajů zde.
   
 • 3. dobírkou v hotovosti při předání zboží, na místě určeném kupujícím

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě zboží objednaného na dobírku s doručením bez dobírky má kupující povinnost tuto částku zaslat dodatečně na účet prodávajícího dle zaslaných údajů na e-mail kupujícího. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Splatnost je možné individuálně po domluvě prodloužit.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 


V. Odstoupení od smlouvy


1. Kupující má právo dle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. 14 denní zákonnou lhůtu pro odstoupení od smlouvy prodávající prodlužuje na 30 dní.


2. Zboží doručené zpět prodávajícímu musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, neopotřebované a nepoškozené, nepolepeno žádnými polepy, schopné bezpečného transportu a další distribuce (prodeje) s veškerými originálními doklady o koupi a případně záručními listy. V případě nedodržení některé z výše uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Zboží zpět zasílejte pouze běžnou službou (dobírkou nebude přijato). Při dodržení všech výše uvedených podmínek bude částka za vrácené zboží zákazníkovi poukázaná obratem stejnou platební metodou.


3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14), respektive třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu na adresu jeho provozovny poštovní cestou.

4. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

 • 1. Při dodávce zboží  hygienické povahy v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal, nebo otevřel 
 • 2. Zboží hygienické povahy, které zákazník otevřel nebo použil
 • 3. V dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující informovat prodejce písemně - prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy, jehož součástí je kupní smlouvy - číslo objednávky. Pokuď  kupující informuje prodávajícího o odstoupení od smlouvy telefonicky musí k vracenému zboží přiložit kupní smlouvu - čislo objednávky, nebo daňový doklad. 

6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným platebním způsobem.

7. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, může prodávající kupujícímu vrátit náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce nebo telefonicky a vrátí obratem – nejpozději do 3 pracovních dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky za dané zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným platebním způsobem.

 


VI. Přeprava a dodání zboží


1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

V případě nevyzvednutí zásilky se jedná se o porušení kupní smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s nárokem na náhradu způsobené škody. Zde má prodávající nárok na náhradu škody ve výši poštovného a balného a zároveň přiměřenou smluvní pokutu.

2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení dle domluvy s prodávajícím a to za individuálních podmínek a to i v případě vytvoření druhé objednávky.

3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo předpokládanému poškození zboží nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávající nenese odpovědnost za ztracení či poškozené zboží z poškozené zásilky.

4. Při nepřevzetí zboží od přepravce z důvodu poškození zásilky (poškozená krabice, obal) bude kupujícímu obratem odeslána nová zásilka.

 

Práva z vadného plnění


1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 3. zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • 4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.


Reklamace


1. Prodávající poskytuje záruku za jakost prodávaného zboží v délce 24 měsíců od převzetí zboží, když se zavazuje, že po tuto dobu bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.


2. U zboží, které má povahu zuživatelné věci, se odpovědnost prodávajícího uplatní pouze po dobu vyznačené doby nejkratší trvanlivosti. Obdobně u zboží, majícím povahu věci podléhající rychlé zkáze, se uplatní odpovědnost prodávajícího pouze po vyznačenou dobu, po níž lze věc použít.


3. V případě, kdy je na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží, v reklamě v souladu se zvláštním právním předpisem, nebo ve zvláštním záručním prohlášení výrobce uvedena záruční doba delší, platí tato delší záruka za podmínek uvedených v této zvláštní záruce.


4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.


5. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.


6. Další informace o reklamacích jsou uvedeny v samostatném dokumentu „REKLAMAČNÍ ŘÁD

 


VIII. Doručování


1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.


2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu info@cistimesizuby.cz. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 


IX. Ochrana osobních údajů


1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.


2. Osobní data shromažďujeme pro splnění objednávky.

3. V případě fyzických osob: jméno a příjmení, adresu bydliště/adresu dodání, emailovou adresu, telefonní číslo. V případě společností: jméno a příjmení kontaktních osob, telefonní číslo kontaktních osob, e-mailovou adresu kontaktních osob, název společnosti, fakturační adresu, IČO, DIČ.


4. Tyto údaje se uchovávají po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, z důvodu možnosti kontroly účetnictví finančním úřadem, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Smluvní dokumentací se rozumí objednávka a faktura.


5. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží a správou serveru. e-mailovou adresu může prodávající použít pro marketingové akce obchodu – newsletter. Z odběru obchodních sdělení se může kupující snadno odhlásit. Po registraci má kupující přístup ke svým osobním údajům, které může aktualizovat.


6. Výmaz osobních bude proveden na písemný podnět kupujícího na e-mailovou adresu info@cistimesizuby.cz


7. Naše stránky využívají služby Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Naše stránky využívají služby Google Analytics pouze k anonymnímu vyhodnocení návštěvnosti a statistik stránek. Detailní informace o Google Analytics, využití získaných informací společností Google a ochraně osobních údajů ze strany společnosti Google naleznete na https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/.

8. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat


9. Informace o zpracování osobních údajů jsou zpracovány v samostatném dokumentu "INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ", který je k dispozici na této webové stránce a který je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

Závěrečná ustanovení


1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná, vyjma možnosti kupujícího zobrazit v uživatelském účtu detail učiněné objednávky na webových stránkách prodávajícího.


2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od  1.4. 2023